Co hradíme a co ne

Pojištění úrazu nebo nemoci

CO HRADÍME

 • Plnou diagnostiku, léky, materiál, ošetření a léčbu, včetně operací a předoperační péče dle rozhodnutí smluvního lékaře do sjednaného limitu pojištění
 • Ošetření může být provedeno libovolným veterinářem (i mimo smluvní a partnerskou síť PetExpert) v akutním případě ohrožujícím zvíře na životě
 • Hospitalizaci zvířete v délce určené smluvním veterinářem
 • Opakované nemoci nejsou-li v režimu chronického onemocnění
 • U chronického onemocnění hradíme jeho první výskyt. U dermatologického onemocnění hradíme léčbu po dobu 3 měsíců a maximálně do výše 30% ročního limitu.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 3 dny od počátku pojištění v případě úrazu a 30 dní v případě nemoci)

CO NEHRADÍME

 • Prevenci, očkování, kosmetické zákroky, ošetření chrupu, dietní stravu
 • Nemoci a úrazy vzniklé či známé před vstupem do pojištění
 • Transplantace a s transplantací související před a pooperační péči
 • Kastraci, ošetření v souvislosti s rozmnožováním, březostí a porodem, umělé oplodnění (kastraci jako součást léčby hradíme)
 • Ošetření mimo smluvní síť s výjimkou akutních život ohrožujících případů
 • Příplatky za ošetření mimo standardní pracovní dobu

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zvířetem

CO HRADÍME

 • Škodu kterou způsobí pes nebo kočka jiné osobě na zdraví, majetku nebo způsobí finanční škodu
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 1 den od počátku pojištění)

CO NEHRADÍME

 • Škody způsobené na zapůjčených nebo pronajatých věcech
 • Škody které zvíře způsobí Tobě nebo Tvým blízkým
 • Škody z výkonu práva myslivosti
 • Jakoukoli nemajetkovou újmu
 • Škody při profesionální sportovní činnosti nebo přípravě k ní

Pojištění pro případ smrti

CO HRADÍME

 • Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu a to do výše sjednaného limitu
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění)

CO NEHRADÍME

 • Úmrtí v důsledku nemoci, pokud měl pes v době smrti 6 a více let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a koček a 10 a více let u malých plemen
 • Úmrtí v důsledku březosti, porodu nebo transplantace
 • Utracení z finančních důvodů nebo v důsledku poruchy chování zvířete
 • Usmrcení zvířete při nutné obraně, kdy napadlo jinou osobu nebo zvíře

Nadstandardní náklady na léčení úrazu nebo nemoci

CO HRADÍME

 • Náklady za ošetření při úrazu nebo léčbu nechronického onemocnění
 • Ošetření chronického onemocnění v souvislosti s prvním výskytem
 • Náklady za léčbu akupunkturou, homeopatií, bylinnou léčbu, chiropraktickou manipulaci, hydroterapií
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění)

CO NEHRADÍME

 • Bez výluk

Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení

CO HRADÍME

 • Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu, pokud se zvíře nevrátí do 2 měsíců a to do výše sjednaného limitu
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění)

CO NEHRADÍME

 • Pokud se zvíře vrátí nebo je nalezeno, jsi povinen vrátit nám vyplacené pojistné plnění
 • Pokud bylo zvíře dobrovolně opuštěno

Pojištění nákladů na nalezení ztraceného nebo odcizeného zvířete

CO HRADÍME

 • Náklady na inzerci
 • Náklady na odměnu nálezci
 • Náklady spojené s opatrováním zvířete
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění)

CO NEHRADÍME

 • Náklady na odměnu členovi rodiny, osobě ve společné domácnosti, kolegovi
 • Náklady na odměnu osobě, která se o zvíře starala v době jeho ztráty nebo odcizení
 • Náklady na odměnu osobě, která zvíře odcizila nebo je s takovou osobou spolčena
 • Nevyplatíme náklady osobě, se kterou nebyl sepsán zápis, podle kterého ji můžeme identifikovat

Pojištění nákladů na opatrování zvířete

CO HRADÍME

 • Náklady na opatrování v případě hospitalizace majitele zvířete (např. umístění ve zvířecím hotelu) pokud hospitalizace trvala alespoň 3 dny
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění)

CO NEHRADÍME

 • Hospitalizace majitele zvířete trvala méně než 3 dny
 • Osoba opatrující zvíře je členem domácnosti
 • Příčinou hospitalizace majitele je těhotenství, porod, ošetření nesouvisející s úrazem nebo nemocí, symptomy nemoci nebo úrazu se projevily před sjednáním pojištění, léčba alkoholismu, závislosti na drogách nebo lécích, pokus o sebevraždu nebo zranění či onemocnění způsobené majitelem sobě