Informace o ochraně osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů, že společnost PetExpert Europe s.r.o. (dále jen jako "PetExpert" nebo "správce") jednoznačně respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. PetExpert zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy. Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto právní předpisy navíc PetExpert doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je PetExpert Europe s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06737072, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288053.

V jakém vztahu jste s PetExpertem?

1) Zájemce o pojištění

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho předsmluvního vztahu.

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme
a) Uzavření pojistné smlouvy

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Zpracováváme o Vás základní identifikační údaje, tzn, jméno a příjmení, email, telefon, datum narození, a adresa. Dále zpracováváme i údaje o Vašem zvířeti, které chcete pojistit - plemeno, jméno, věk, datum narození, pohlaví, číslo čipu, název veterinárního zařízení.

Komu předáváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje mohou být předány společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho předsmluvního jednání. Pokud z Vaší strany nedojde k zaplacení pojistného do 1 měsíce od zaslání návrhu pojistné smlouvy, Vaše osobní údaje smažeme.

2) Majitel pojištěného zvířete

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, splnění vzájemného smluvního vztahu, Vámi uděleného souhlasu a našeho oprávněného zájmu

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme
a) Plnění smlouvy
b) Likvidace pojistné události
c) Zasílání obchodních sdělení
d) Vytváření anonymních statistických přehledů pro vnitřní účely správce

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Zpracováváme o Vás základní identifikační údaje, tzn, jméno a příjmení, email, telefon, datum narození, rodné číslo a adresa. Dále zpracováváme i údaje o Vašem zvířeti, které chcete pojistit - plemeno, jméno, věk, datum narození, pohlaví, číslo čipu, název veterinárního zařízení.

Komu předáváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje předáváme společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. V případě likvidace pojistné události můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti Royal Blue s.r.o.
Vaše osobní údaje pak mohou být předány i dalším zpracovatelům. Se všemi takovými subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování či obdobný dokument upravující takové předání.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy. Po jejím ukončení můžeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let na základě uložené zákonné povinnosti. Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme po dobu jeho trvání nebo do doby, kdy vyslovíte Váš nezájem se zasíláním obchodních sdělení.

3) Zaměstnanci

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností, které nám ukládá zákon (občanský zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví atd.). Dalším právním základem pro zpracování Vašich údajů je plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
1) Personální agenda
2) Agenda mzdového účetnictví
3) Zajištění podmínek nezbytných pro výkon práce

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Primárně o Vás zpracováváme osobní údaje vyplývající z našeho pracovněprávního vztahu, který je definován smlouvou a zákonem.
Může také dojít ke zpracování osobních údajů o Vašich rodinných příslušnících, pokud nám takové informace sdělíte nebo pokud je jejich zpracování předpokládáno zákonem.

Komu Vaše osobní údaje předáváme
V případě nezbytnosti mohou být Vaše osobní údaje předány pověřeným zpracovatelům či příjemcům. Případné předání a následný právní vztah včetně odpovědnosti je upraven smluvně nebo zákonem. Zpracovatelem mohou být například externí účetně-personální společnosti, pojišťovny nebo orgány veřejné moci (Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční správa atd.).

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem (např. osobní spis musíme uchovávat po dobu minimálně 30 let). V případě ukončení smluvního vztahu Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud se nevztahují pod zákonné zpracování a jeho lhůty.

4) Bývalí zaměstnanci

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Rozsah zpracovávaných osobních údajů je dán zákonem a jde především o vybrané osobní údaje účetně-mzdového charakteru. V určitých případech pak můžeme po omezenou dobu zpracovávat i jiné osobní údaje pro zajištění kontinuity práce.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
1) Dodržení zákonem stanovených povinností
2) Zajištění chodu správce

Komu předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné moci nebo externí účetně-personální společnosti. Vybrané osobní údaje mohou být i po ukončení pracovněprávního poměru přístupné veškerým příjemcům osobních údajů jako v případě stávajících zaměstnanců.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Vybrané osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou daným právním předpisem. Ostatní osobní údaje jsou smazány do 12 měsíců od ukončení vzájemného pracovněprávního vztahu.

5) Uchazeči o zaměstnání

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo splnění smlouvy.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
1) Provedení výběrové řízení
2) Uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Zpracováváme o Vás ty osobní údaje, které nám o sobě v rámci výběrové řízení sami sdělíte.

Komu předáváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrové řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou Vaše osobní údaje buď smazány do 3 měsíců nebo se stanou součástí Vašeho zaměstnaneckého spisu.

6) Poškozená osoba

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti a na základě našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
1) Likvidace pojistné události
2) Ochrana našich práv
3) Dodržení zákonné povinnosti

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Rozsah zpracovávaných osobních údajů se váže na okolnosti konkrétní pojistné události. Obecně lze říci, že zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště), dále kontaktní údaje (email, telefonní číslo), včetně obsahu vzájemné komunikace, může docházet i ke zpracování rodného čísla a informací o Vašem zdravotním stavu. Dále můžeme zpracovávat údaje o Vašem zvířeti, včetně jeho zdravotní dokumentace.

Komu předáváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje předáváme společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. V případě likvidace pojistné události můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti Royal Blue s.r.o. Přístup k vybraným osobním údajům může mít i pojištěná osoba.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem (např. zákon o pojišťovnictví).
Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme po dobu trvání účelu, nejdéle však po dobu trvání promlčecí lhůty (tedy maximálně až 15 let).

7) Návštěvník webové stránky www.petexpert.cz

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo Vámi uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
1) Zajištění chodu našich webových stránek
2) Sběr informací prostřednictvím souborů cookies

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Rozsah zpracovávaných osobních údajů se váže na udělený souhlas, resp. k užití jakých souborů cookies udělil návštěvník souhlas. V návaznosti na něj může dojít ke zpracování následujících osobních údajů:
Preferenční soubory cookies: informace o nastavení naší webové stránky
Statistické soubory cookies: Informace o aktivitě subjektu údajů na webu správce
Marketingové soubory cookies: Informace relevantní pro zobrazení personalizované reklamy, včetně aktivity subjektu údajů na internetu či sociálních sítích, přibližné lokaci, času stráveném na daném obsahu atd.
Dále může dojít ke zpracování informací o zařízení, na navštěvujete naše webové stránky (typ, verze OS, informace o používaném prohlížeči atd.) a IP adresy.
Bližší informace lze nalézt zde.

Komu předáváme Vaše osobní údaje
Rozsah předávání se váže na udělený souhlas, resp. k užití jakých souborů cookies udělil návštěvník souhlas. Aktuální seznam příjemců a zpracovatelů v návaznosti na typ souborů cookies lze nalézt zde.
Může dojít k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje
Časový rozsah zpracování osobních údajů se váže na udělený souhlas, resp. k užití jakých souborů cookies udělil návštěvník souhlas.
Aktuální lhůty pro každou z užívaných souborů cookies lze nalézt zde. Na tomto odkazu pak také můžete odvolat či změnit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám v souvislosti s užíváním souborů cookies mohli udělit.

8) Poškozená osoba

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti a na základě našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
4) Likvidace pojistné události
5) Ochrana našich práv
6) Dodržení zákonné povinnosti

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme Rozsah zpracovávaných osobních údajů se váže na okolnosti konkrétní pojistné události. Obecně lze říci, že zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště), dále kontaktní údaje (email, telefonní číslo), včetně obsahu vzájemné komunikace. Dále zpracováváme údaje o Vašem zvířeti, včetně jeho zdravotní dokumentace.

Komu předáváme Vaše osobní údaje Vaše osobní údaje předáváme společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. V případě likvidace pojistné události můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti Royal Blue s.r.o. Přístup k vybraným osobním údajům může mít i pojištěná osoba.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem (např. zákon o pojišťovnictví). Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme po dobu trvání účelu, nejdéle však po dobu trvání promlčecí lhůty (tedy maximálně až 15 let).

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje primárně zpracováváme na území Evropské unie. Naše webové stránky nicméně používají Google Analytics a další soubory cookies, u kterých může dojít k přenosu Vašich osobních údajů v pseudonymizované či anonymizované podobě mimo území Evropské unie do tzv. třetích zemí. V tomto konkrétním případě pak jde zejména o Spojené státy americké. Berte prosím na vědomí, že v případě, že se rozhodnete udělit nám Váš souhlas s využíváním souborů cookies, může dojít k přenosu Vašich osobních údajů třetích zemí, kde Vám nelze zaručit stejné záruky ochrany Vašich údajů, které Vám přiznává Nařízení GDPR. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje převedeny do třetích zemí, neudělujte nám Váš souhlas s využitím souborů cookies. Stejně tak Vás tímto informujeme, že pokud se nacházíte na území mimo EU a rozhodnete se navštívit naše webové stránky, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů na území dané třetí země, abychom Vám mohli správně zobrazit naše webové stránky. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje zpracovány na území tzv. třetí země, nenavštěvujte prosím naše webové stránky z území mimo EU.

Bližší informace o ochraně osobních údajů

Pokud si přejete vznést jakýkoliv dotaz týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá práva dle Nařízení GDPR, neváhejte se na nás obrátit na emailové adrese gdpr@petexpert.eu nebo poštou na adrese Rohanské nábřeží 567/23, 186 00 Praha 8 – Karlín, případně Drtinova 1109/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě Vaší žádosti. Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, které kategorie údajů se zpracování týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se tyto údaje zpracovávají. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
2. Právo na přesnost osobních údajů. My jako správce jsme povinni přijmout opatření, abychom zpracovávali Vaše přesné a aktuální údaje. Součástí toho je i Vaše právo informovat nás o změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná zákonná překážka. Pokud by k takové výjimce došlo, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi různými správci osobních údajů.
5. Nařízení GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme legitimně.
6. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním, pakliže je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tomto právním titulu. Pokud tento souhlas odvoláte a nebude existovat jiný právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů u daného účelu, přestaneme tyto osobní údaje zpracovávat.
7. Podle Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jestliže se domníváte, že v rámci zpracování jsme porušili právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Tímto dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
8. Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Toto právo se nevyužije, pokud je takovéto zpracování nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a námi jakožto správcem. Dále toto právo nelze využít, pokud jste k tomuto rozhodnutí dali výslovný souhlas, nebo pokud je toto zpracování povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů. U komplikovanějších případů je možné, že po Vás budeme požadovat zaplacení nákladů, které souvisí s vyřízením uplatnění Vašeho práva, zejména pokud tyto náklady přesáhnou běžný rozsah naší činnosti.

ZMĚNA TÉTO INFORMACE

Upozorňujeme Vás, že i přes to, že se pro dosažení vysoké úrovně ochrany Vašich osobních údajů snažíme o vysokou míru konzistence při jejich zpracování, je možné, že tato informace bude v budoucnu aktualizována či měněna. V takovém případě se bude zpracování osobních údajů vždy řídit aktuální informací o zpracování osobních údajů. Prosíme Vás, abyste se o postupech zpracování pravidelně informovali. Děkujeme.

Máte konkrétní dotaz, který jsme zde nezodpověděli? Jsme na chatu nebo na telefonu 295 562 562.